Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej fundamentów. Czytelnicy powinni być pewni, że Atorzy publikacji naukowych uczciwie i rzetelnie prezentują rezultaty swojej pracy, powołując tych, którzy przed nimi zagadnieniami naukowymi się zajmowali, a wyniki swojej pracy publikowali. Zgodna z normą prawną i dobrymi obyczajami – przyjmowana przez nas jako standard redakcyjny będzie informacja o osobach, które przyczyniły się do powstania publikacji (chodzi o wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.).

Komitet Redakcyjny i Rada Naukowa czasopisma Sapientia Iuris. Prawo Rzymskie i Kanoniczne. Historia prawa stanowczo przeciwstawiają się nie tylko zjawiskom naukowej nieuczciwości, które można subsumować pod normy prawa karnego lub prywatnego, i równie stanowczo wspierają wszelkie, głęboko etyczne postawy Autorów. Z tych powodów Komitet Redakcyjny będzie stosownie i adekwatnie przeciwdziałać przypadkom tzw. (gdy inny wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, a nie ujawnia się jego udziału jako jednego z autorów lub niewymienienia w zamieszczonych podziękowaniach) oraz tzw. guest authorship (gdy udział Autora  w – prezentowanej jako własna – publikacji jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca). Poza tym Komitet Redakcyjny będzie wymagać wiążącej informacji o źródłach finansowania powstawania publikacji, w tym co do wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (np. do redakcji innych czasopism naukowych, polskich i zagranicznych).

W konsekwencji Komitet Redakcyjny czasopisma Sapientia Iuris (…) będzie prosić Autorów o złożenie oświadczenia co do ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz informacji, kto jest autorem poszczególnych koncepcji, tez, metod, wniosków etc. wykorzystywanych przy przygotowaniu opracowania naukowego). W Instrukcji dla Autorów, przypomina się, że zjawiska tzw. ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności  i nieuczciwości naukowej, naruszają normy etyczne i prawne w nauce. O wszystkich zaś wykrytych przypadkach tego rodzaju będą – bez zbędnej zwłoki – informowane kompetentne podmioty państwowe i prywatne, a wszystko zostanie zarchiwizowane w dokumentach, protokołach etc. 

Autorzy powinni – pod rygorem odmowy publikacji prezentowanej pracy naukowej – przedstawić, wedle wzoru dokumentu zaproponowanego przez Redakcję Naukową Sapientia Iuris (…) i zachowania poufności przez Redakcję do momentu publikacji, ujawnić wszelkie możliwe ,,konflikty interesów”, co do których można by sądzić, że odnoszą się do wyników przedstawionych badań.

Prace naukowe i inne materiały naukowe, które zostały po polsku opublikowane, albo zo-stały uprzednio opisane w artykule złożonym i przyjętym do druku w innym czasopiśmie (także w pismach elektronicznych), nie będą przyjmowane do publikacji. Zasadzie tej nie podlegają streszczenia prac naukowych w materiałach pokonferencyjnych. Poza tym materiały, które zostały opublikowane gdzie indziej, a fakt ten został ujawniony po opublikowaniu materiałów w Sapientia iuris (…), Redakcja zamieści na ten temat informację on-line.