Opracowania naukowe publikowane na stronach internetowych czasopisma są recenzowane. Wskazówką rzetelnego, zgodnego z prawem i dobrymi obyczajami, recenzowania są: zarówno współczesne wymogi prawne i etyczne (np. Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, wydane w 2011 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie mowa – między innymi – o trafnym wyborze recenzentów, niezależności i poufności opinii dwóch recenzentów, a zwłaszcza o konflikcie interesów w postępowaniu recenzyjnym), jak i pryzmat bonos mores w nauce.

Kanon recenzji nie różni się od znanych, sprawdzonych formuł, zapewniających komfort pracy recenzentowi – z jednej strony oraz rzetelność, konkretność i niejawność (według systemu dubbleblind) – autorowi pracy naukowej złożonej do publikacji.

Lista recenzentów stałych i współpracujących tylko czasowo z Sapientia Iuris. Prawo Rzymskie i Kanoniczne. Historia Prawa będzie każdorazowo podawana w kolejnych numerach pisma. Będą to specjaliści: romaniści, kanoniści, historycy prawa, znawcy współczesnych dyscyplin prawnych.

 

 

 Formularz recenzji dla Recenzentów