Informacje i dostęp do danych osobowych

przetwarzanych przez czasopismo elektroniczne

Sapientia Iuris. Prawo Rzymskie i Kanoniczne. Historia Prawa

 

 

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – RODO, informujemy, że:

 

 1. Administratorem przetwarzającym dane osobowe na zasadach określonych przez RODO jest wydawca czasopisma elektronicznego Sapientia Iuris. Prawo Rzymskie i Kanoniczne. Historia Prawa, Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie ul. Jana Pawła II 22 A, 70-453 Szczecin, z siedzibą Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych, ul. Narutowicza 17 a, 70-240 Szczecin, reprezentowany przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.
 2. Inspektora ochrony danych osobowych osób fizycznych powołuje Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego.
 3. Dane osobowe osób fizycznych administrowane przez czasopismo elektroniczne Sapientia Iuris. Prawo Rzymskie i Kanoniczne. Historia Prawa obejmują wszystkie informacje o osobie umożliwiające jej identyfikację, w szczególności: imię i nazwisko, stopnie i tytuły naukowe, afiliacje naukową, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres e-mail, numery telefonów kontaktowych.
 4. Dane osobowe pozyskuje się od osób podejmujących współpracę z czasopismem elektronicznym Sapientia Iuris. Prawo Rzymskie i Kanoniczne. Historia Prawa na podstawie ich zgody.
 5. Dane osobowe przetwarzane są w związku z działalnością czasopisma elektronicznego Sapientia Iuris. Prawo Rzymskie i Kanoniczne. Historia Prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a – RODO.
 6. Dane osobowe administrowane przez czasopismo elektroniczne Sapientia Iuris. Prawo Rzymskie i Kanoniczne. Historia Prawa mogą być przekazywane innym podmiotom, także do państwa trzeciego albo organizacji międzynarodowej, z którymi czasopismo współpracuje i tylko w celu realizacji zadań czasopisma.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez administratora danych w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji przez administratora zadań wynikających ze współpracy z osobą, która swoje dane osobowe przekazała.
 9. Osoba przekazująca administratorowi swoje dane osobowe ma prawo w każdej chwili do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
 10. Osoba przekazująca administratorowi swoje dane osobowe ma prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie jej danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Osoba przekazująca administratorowi swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest właściwy organ administracji publicznej, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
 12. Podanie danych jest dobrowolne i jest związane z chęcią podjęcia współpracy z czasopismem elektronicznym Sapientia Iuris. Prawo Rzymskie i Kanoniczne. Historia Prawa. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować nie podjęciem współpracy przez czasopismo elektroniczne Sapientia Iuris. Prawo Rzymskie i Kanoniczne. Historia Prawa z osobą odmawiającą podania swoich danych osobowych.
 13. Dane osobowe przekazane administratorowi nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.